Průvodce prváka nejen po Slezské univerzitě

Oslovování na univerzitě

Na půdě vysoké školy se ti může poprvé v životě stát, že jsi konfrontován se zákonitostmi oslovování osob, se kterými přijdeš do styku, dle jistých společenských měřítek. Tohle je úplně jiný svět a prakticky každý student prvního ročníku na VŠ ze začátku tápe, jak má vlastně svého nového vyučujícího oslovit. Situaci ani příliš nepomáhá zažitý mýtus, že řada středoškoláků zejména na gymnáziích své pedagogy oslovuje „pane profesore“, což je vlastně holý nesmysl, pokud dotyčný vyučující skutečně není profesorem. Pojďme se tedy podívat na posloupnost, jak jdou jednotlivé tituly za sebou a taky na některé špeky, na které můžeš narazit.

doc phd jak oslovit

Bc., BcA. – bakaláře neoslovujeme! (ne titulem, jinak ho samozřejmě oslovit můžeš 🙂 )

Mgr., MgA. – oslovujeme „pane magistře“ nebo „paní magistro“

Ing., Ing. arch. – oslovujeme „pane inženýre“ nebo „paní inženýrko“

MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr., ThDr., PaedDr. – oslovujeme „pane doktore“ nebo „paní doktorko“

Ph.D., Th.D. – oslovujeme „pane doktore“ nebo „paní doktorko“. Titul je psán za jménem!

doc. – oslovujeme „pane docente“ nebo „paní docentko“

prof. – oslovujeme „pane profesore“ nebo „paní profesorko“

Je důležité mít na paměti, že dámu, která má například titul Mgr., skutečně oslovujeme „paní magistro“, i když třeba vůbec nevíme, zda je svobodná či vdaná. Oslovení „slečno magistro“ je špatně!

Takto to vypadá celkem jednoduše, protože teď už víš, jak koho oslovit. Jsme ale na VŠ a tam nemůže být vše úplně snadné. Velmi často se totiž setkáš s člověkem, který bude mít více než jeden akademický titul. Jak ho potom oslovit? Je to jednoduché. Vojenskou terminologií se dá říci, že vyšší hodnost přebíjí tu nižší. Proto zde najdeš několik příkladů, aby sis vše ověřil v praxi.

Ing. Jan Novák – oslovujeme „pane inženýre“

I ng. Jan Novák, Ph.D. – oslovujeme „pane doktore“

doc. Ing. Jan Novák, Ph.D. – oslovujeme „pane docente“

Vysvětlivky

Bc. = bakalář

BcA. = bakalář umění

Mgr. = magistr

MgA. = magistr umění

Ing. = inženýr

Ing. arch. = inženýr architekt

MUDr. = doktor medicíny

MDDr. = doktor zubního lékařství

MVDr. = doktor veterinární medicíny

JUDr. = doktor práv

PhDr. = doktor filozofie

RNDr. = doktor přírodních věd

PharmDr. = doktor farmacie

ThDr., Th.D. = doktor teologie

PaedDr. = doktor pedagogiky

Ph.D. = doktor

DSc. = doktor věd

CSc. = kandidát věd

doc. = docent

prof. = profesor

Manuál (nejen) pro vysokoškoláky: Jak oslovovat podle titulů?

akademické tituly

Boloňský proces

To, že jsme součást Evropy, se projevuje i na podobě titulů. V rámci evropské integrace byl roku 1999 zahájen tzv. Boloňský proces. Společně s Českou republikou se do něj zapojilo i dalších 47 evropských, ale i mimoevropské států. Co je cílem této společné dohody? Trochu teoretičtěji řečeno jde o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání (EHEA). Ten je postavený na společných hodnotách jako svoboda pohybu, svoboda projevu či autonomnost institucí. V rámci EHEA má být zachována jedinečnost jednotlivých zemí a jejich univerzit, ale zároveň mají být do jisté míry kompatibilní a propojené.

Praktických funkcí má EHEA hned několik. Jednou z nich je rozdělení vzdělávacího sytému na tři cykly – bakalářský, magisterský a doktorský. Dalším je jednotný kreditový systém ECTS (The European Credit Transfer and Accumulation System). Díky němu je snazší přecházet během studia mezi různými školami (a to i těmi zahraničními) a plnit si zde ekvivalenty předmětů. Jeden rok studia byl stanoven na 60 ECTS kreditů. Pro zajímavost: za jedním kreditem by mělo stát 25-30 hodin studia. EHEA také zavádí národní a evropské rámce kvalifikace (NQF a EQF). Ty určují penzum znalostí, které by měl student po dosažení studijního cyklu dosáhnout. Titul se stává věrohodnějším a usnadňuje se jeho uznání nejen v zahraničí. Státy v rámci EHEA také spolupracují na zajištění stejné kvality vysokoškolského vzdělání nebo podporují mobilitu studentů i jiných vysokoškolských pracovníků.

Jak oslovovat?

Než se podíváme na jednotlivé tituly, ujasněme si některá obecná pravidla. Pokud má někdo u jména více titulů oslovujeme ho vždy tím nejvyšším dosaženým. Pro ukázku: profesor>docent>doktor>magistr. U žen pak před titul vždy dáváme paní, ať už je dotyčná vdaná či nikoliv. A teď už k samotným titulům.

Akademické tituly před jménem

Tyto tituly jsou uváděny před jménem a získají je všichni ti, kdo splní bakalářský, respektive magisterský studijní program. Pod magisterské studium patří i tzv. malé doktoráty. Ty obdrží lidé, kteří po absolvování klasického magisterského programu navíc přistoupí k rigorózní zkoušce a obhajobě rigorózní práce. Tituly u takzvaného malého doktorátu se pak liší podle oboru .

Bakalářské tituly (těmito tituly zpravidla neoslovujeme):

Bc. (bakalář) – Získají ho všichni, kdo úspěšně dokončí tříletý bakalářský cyklus, a to bez ohledu na studovaný obor.

BcA. (bakalář umění) – Studium na tomto cyklu může trvat tři až čtyři roky, dostávají ho například vystudovaní herci, scénáristé nebo designéři.

Magisterské tituly:

Ing. (inženýr) – Absolvent dvouletého magisterského studia v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství. Oslovujeme pane inženýre/ paní inženýrko.

Ing. arch. (inženýr architekt) – Musí mít splněné magisterské studium v oblasti architektury. Oslovujeme pane inženýre/ paní inženýrko.

MgA. (magistr umění) – Oslovujeme pane magistře/ paní magistro.

Mgr. (magistr) – Tento titul mají všichni ostatní absolventi magisterského vzdělávacího cyklu. Ten může být dvouletý jako nástavba bakalářského anebo pětiletý, kde mezikrok „Bc.“ chybí.

MUDr. (doktor všeobecného lékařství) – V Česku je toto studium dokončeno po šesti letech prezenčního studia, které je uzavřeno rigorózní zkouškou, kde není vyžadována závěrečná práce. Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

MDDr. (doktor zubního lékařství) – Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

MVDr. (doktor veterinárního lékařství) – Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

Magisterské tituly po obhájení rigorózní práce:

JUDr. (doktor práv) – Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

RNDr. (doktor přírodních věd) – Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

PharmDr. (doktor farmacie) – Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

PhDr. (doktor filozofie) – Ten, kdo projde rigorózním řízením na humanitních, pedagogických a sociálních školách. Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

ThDr. (doktor teologie) – Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

ThLic. (licenciát teologie) – Tento titul je nyní ekvivalentem ThDr., do roku 2016 však byl doménou pouze katolické teologie, studium je zakončeno licenciátní zkouškou, popřípadě i vyznáním víry.

Akademicko-vědecké tituly

Na tento titul mají nárok absolventi postgraduálního neboli doktorského studia. To trvá tři až čtyři roky a říká se mu tedy v analogii s malým doktorátem velký doktorát . Na rozdíl od malého doktorátu ale tento titul píšeme vždy za jméno. Jeho zkratka Ph. D. je jednotná pro všechny obory. Od roku 2003 Akademie věd ČR uděluje také vlastní doktoráty DSc. (doktor věd) . Osoby s těmito tituly oslovujeme také pane doktore/ paní doktorko.

Vedle toho stojí dr. h. c. (doctor honoris causa, česky čestný doktorát) . Ten udělují akademické instituce jedinci, který sice na dané univerzitě nikdy nestudoval, nesložil zde ani žádnou zkoušku, zato však má na svém kontě jiné významné počiny, a to ne nutně jen z oblasti vědy, ale i jiných celospolečenských oblastí jako jsou například lidská práva. Pokud někdo obdržel více čestných doktorátů může si za své jméno napsat také dr. h. c. mult. (doctor honoris causa multiplex) . Tímto titulem se zpravidla neoslovuje.

Vědecko-pedagogické tituly

Tyto tituly se opět píšou před jménem a dostávají je pedagogičtí pracovníci vysokých škol. Jedná se o doc. (pane docente/paní docentko) a prof. (pane profesore/ paní profesorko) .

Neakademické tituly

Neakademické tituly můžeme rozdělit na české a zahraniční. Druhé zmínění nesou též profesní přívlastek a pronikly k nám z anglosaského prostředí. Tyto tituly však u nás nejsou tzv. nostrifikovány, což znamená, že nejsou považovány za rovnocenné s českými akademickými tituly. Naopak v zahraničí podle serveru Studenta můžou zapůsobit a vést ke kariérnímu růstu. Těmito tituly v češtině zpravidla neoslovujeme.

Český neakademický titul:

Dis. (diplomovaný specialista) – Jedná se o zkratku pro absolventa vyšší odborné školy, píše se za jménem a jeho podoba pro všechny obory totožná.

Zahraniční neakademické tituly (zpravidla jimi neoslovujeme):

BBA (Bachelor of Bussines Administration – Nejnižší vzdělání v oblasti managmentu z anglosaského prostředí, který je určen pro absolventy středních škol, ti nemusí mít ještě žádnou praxi v oboru.

MBA (Master of Bussines Administration) – Program pro manažery určený pro rozšíření jejich profesního vzdělání, musí se tedy již několik let pohybovat v manažerské praxi.

LL.M. (Master of Laws) – Je určený pro vrcholové manažery a absolventy práv. Studium je zaměřené na podnikové a obchodní právo.

MPA (Master of Public Administration) – Je obdobou MBA, avšak se zaměřením na oblast veřejného sektoru.

DBA (Doctor of Bussiness Administration) – Je nejvyšším stupněm manažerského vzdělání, podmínkou jsou bohaté zkušenosti i několik let praxe.

MSc (Master of Science) – Je určen pro absolventy bakalářského cyklu a škála jeho zaměření je široká – od IT až po společenské vědy. Na rozdíl od titulů výše je studium zaměřeno více teoreticky, navíc je tento program uznáván českým vysokoškolským systémem!

Zdroje: Cemi.cz, EHEA.info, Internetová jazyková příručka, MŠMT, Studenta.cz, Zákon č. 111/1998 Sb.

Aktuální přehled studia pro rok 2023/2024:

Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

 • Rady maturantům
 • Pro uchazeče na VŠ
 • O studijních oborech
 • Přijímací řízení
 • Studentský život
 • Studium v zahraničí
 • Studium po třicítce
 • Stojí za přečtení
 • Tiskové zprávy
 • Maturitní otázky
 • MBA studium
 • Slovník akademických pojmů
 • Uplatnění studentů a absolventů
 • Zaměstnavatelé

Doporučené školy

doc phd jak oslovit

Další články k tématu

 •   akademické tituly
 •   oslovení na VŠ
 •   vědecké tituly
 •   zahraniční tituly

oslovení nositele titulu PhD.

Text dotazu.

Dobrý den, marně na Internetu hledám, jak správně oslovit nositele titulu PhD. Osobně se řídím zásadou (kterou používá i např. Ladislav Špaček), že se oslovuje zásadně tituly před jménem, nicméně např. na webových stránkách univerzit se lze nezřídka dočíst, že správné oslovení je doktor/doktorka. Prosím poraďte.

Ph.D. je mezinárodně uznávaný akademický titul, uváděný za jménem, který představuje vědeckou hodnost doktora. ve všech oblastech mimo teologii. Je udělován osobám, které v rámci vysokoškolského studia dokončily dostatečně kompletní výzkumnou práci a případně završily další podmínky definované studijními zvyklostmi dané země (v ČR je to obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky - tedy absolvování doktorského neboli postgraduálního studia). Poměrně často se tento titul používá společně s titulem získaným absolvováním pregraduálního studia, jenž se píše před jméno, např.: Mgr. Jakub Novák , Ph.D. nebo Ing. Hana Novotná, Ph.D. Vždy oslovujeme titulem, hodností nebo funkcí, která je nejvýznamnější. Proto člověka, který má před jménem titul Mgr. nebo Ing. a za jménem titul Ph.D. budeme oslovovat "pane doktore", "pani doktorko". Pokud by ovšem držitel titulu byl např. ministrem nebo generálním ředitelem banky, správné je oslovení "pane ministře", "pane generální řediteli" apod. Pravidlo nepoužívání při oslovení titulu za jménem, které citujete, se týká nikoli akademických titulů, nýbrž vědeckých hodností (CSc. a DrSc. - kandidát a doktor věd), v případě titulu Ph.D. je tedy nelze uplatnit.

http://www.ipodnikatel.cz/Komunikacni-dovednosti/spravne-osloveni-zaklad-kazde-komunikace.html

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=850

Výchova a vzdělávání

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2012 13:52

 • To se mi líbí

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Hledání v archivu

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Masarykova univerzita

Hledej ... Hledej ...

 • Psychologické poradenství
 • Studijní katalog
 • Harmonogram roku

Oslovování akademických pracovníků

Nejasnosti v titulech a osloveních měl v prvních dnech na vysoké škole snad každý. Je dobré vědět, že na vysoké škole každého akademického pracovníka neoslovujeme titulem profesor, jak je to obvyklé např. u vyučujících na gymnáziu. Z toho důvodu je dobré si v Informačním systému MU vyhledat své vyučující a zjistit, jaké tituly jim náleží.

V oslovení i v e-mailové komunikaci se používá pouze titul obecně považovaný za nejvýznamnější. Většina titulů se píše před jménem a jde zpravidla o akademické tituly. Jednotlivé tituly jdou za sebou podle zvyku takto:

 • prof. (profesor/ka), doc. (docent/ka) - vědecko-pedagogické tituly získané jmenováním vědeckou radou příslušné vysoké školy; profesor/ka je vyšší titul než docent/ka,
 • MUDr. (doktor/ka medicíny), MVDr. (doktor/ka veterinární medicíny), MDDr. (doktor/ka zubního lékařství), PharmDr. (doktor/ka farmacie), JUDr. (doktor/ka práv), PhDr. (doktor/ka filozofie), RNDr. (doktor/ka přírodních věd), ThDr. (doktor/ka teologie),
 • Ph.D. (doktor/ka), Th.D. (doktor/ka teologie) - tituly se píší za jménem,
 • Ing. (inženýr/ka), Ing. arch. (inženýr/ka architekt/ka), Mgr. (magistr/a), PhMr. (magistr/a farmacie), MgA. (magistr/a umění),
 • Bc. (bakalář/ka), BcA. (bakalář/ka umění) – při oslovování se moc nepoužívá,
 • DiS. (diplomovaný/á specialista/ka) – titul se píše za jménem, při oslovování se moc nepoužívá.

Dále se můžete setkat např. s:

 • CSc. (kandidát/ka věd), DrSc. (doktor/ka věd) - tituly se píší za jménem,
 • akad. mal. (akademický/á malíř/ka).

Bc. et Bc. nebo Mgr. et Mgr. pak znamená, že dotyčný/á má bakalářský či magisterský diplom ze dvou studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info Zavřít

Odpovědi.cz

 • Detail otázky

Avatar uživatele

Jak oslovit člověka s titulem Ing. a PhD.? Pane inženýre nebo pane doktore? Který titul je nadřazený?

Avatar uživatele

… „Ph.D. je mezinárodně uznávaný akademický titul, uváděný za jménem, který představuje vědeckou hodnost doktora. ve všech oblastech mimo teologii. Je udělován osobám, které v rámci vysokoškolského studia dokončily dostatečně kompletní výzkumnou práci a případně završily další podmínky definované studijními zvyklostmi dané země (v ČR je to obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky – tedy absolvování doktorského neboli postgraduálního studia). Poměrně často se tento titul používá společně s titulem získaným absolvováním pregraduálního studia, jenž se píše před jméno, např.: Mgr. Jakub Novák , Ph.D. nebo Ing. Hana Novotná, Ph.D. Vždy oslovujeme titulem, hodností nebo funkcí, která je nejvýznamnější. Proto člověka, který má před jménem titul Mgr. nebo Ing. a za jménem titul Ph.D. budeme oslovovat "pane doktore“, „pani doktorko“. Pokud by ovšem držitel titulu byl např. ministrem nebo generálním ředitelem banky, správné je oslovení „pane ministře“, „pane generální řediteli“ apod. Pravidlo nepoužívání při oslovení titulu za jménem, které citujete, se týká nikoli akademických titulů, nýbrž vědeckých hodností (CSc. a DrSc. – kandidát a doktor věd), v případě titulu Ph.D. je tedy nelze uplatnit." …

Zdroj: https://www.ptej­teseknihovny.cz/do­tazy/osloveni-nosaitele-titulu-phd

Avatar uživatele

Nadřazený titul je doktor. Doktor je výše. Používej zde oslovení pane doktore.

Avatar uživatele

Nadřazený není žádný titul (Rokio „pro změnu“ neodpovídá přesně).

K pořadí (nikoliv nad/pod/řazenosti) titulů doporučím článek ÚJČ:  http://priruc­ka.ujc.cas.cz/?id=783

V případě formálního oslovování se používá nejvyšší dosažený titul (zde pane doktore), ale někdy je vhodnější dát přednost funkci → např. pane řediteli.

Upravil/a: ivzez

Avatar uživatele

No, pokud by to byl opisovač, tak bych volil, vážený pane opisovači

U otázky nebylo diskutováno.

 • Pokud se mi někdo představí jako doktor inženýr Žloutek, mám jej oslovovat pane doktore nebo pane inženýre? (5 odpovědí)
 • Ovlivní váš pohled na člověka jeho vulgární nebo nevhodné vyjadřování? (8 odpovědí)
 • Používá se běžně přání před spaním: "Vyspi se na zdravo", anebo je to jen nějaký místní výraz? (8 odpovědí)
 • Jak správně oslovovat ženy? (6 odpovědí)
 • Je každá závislost na něčem nebo na někom špatná? (8 odpovědí)
 • Co je horší, sobectví či hloupost? (11 odpovědí)

Ve Skotsku je most Overtoun, kde zvířata páchají sebevraždy. Co může být příčinou?

Má každý šanci, pokud si uvědomí, že „nikdy nesmí říct, že nemá šanci, jinak se dostane do zoufalé situace?“

Přežili jste někdy věci, které se normálně přežít nedají?

 • Od: zjentek

Jaké bude mít ČR výhody, pokud vystoupí z OSN?

 • Od: Kryšpín

Z jakého důvodu jsou ženy, pávi a koně považováni za nejpyšnější zvířata na zemi? Máte stejný názor jako Němci?

Kategorie otázek

Domů

Jak oslovovat vyučující na vysoké škole

Především noví studenti vysokých škol mívají problémy s oslovováním jejich učitelů a osob působících na vysokých školách. V následujícím krátkém, prakticky zaměřeném a neformálním příspěvku bych chtěl (nejen) jim toto oslovování usnadnit.

Základní pravidla

Pro více informací se podívejte zde a zde . Nejprve uvedu pár základních pravidel:

 • Oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem. Takže pokud chceme oslovit doc. Ing. Vladimíra Janouška, Ph.D., tak jej oslovíme "pane docente". Oslovení "pane inženýre" nebo "pane doktore" je v tomto případě chybou (podhodnocení).
 • Je také chybou , když někoho oslovíme titulem, který mu nepřísluší (nadhodnocení). Dr. Ing. Petra Peringera neoslovujeme "pane profesore" ani "pane docente", protože docentem ani profesorem není. Na střední škole se na to většinou nebere ohled a učitelé bývají oslovováni "pane profesore", i když profesory nejsou.
 • Některé tituly, např. CSc. či MBA , se při oslovování neberou v úvahu . Takže Ing. Miloše Eysselta, CSc. oslovíme "pane inženýre", nikoliv "pane kandidáte věd", a Ing. Petra Chudého, Ph.D. MBA oslovíme "pane doktore".

Malá pomůcka : prof. (profesor) > doc. (docent) > Dr. = Ph.D. (doktor) > Ing. = Mgr. (inženýr, magistr)

Pokud někdo zastává některou významnou funkci, např. se jedná o rektora či děkana, pak jej lze oslovit jak titulem, tak onou funkcí (nevím, zda je na to nějaké pravidlo). Např. našeho děkana doc. Ing. Jaroslava Zendulku, CSc. lze oslovit jak "pane docente", tak "pane děkane" (když k němu ale jdete např. na konzultaci k předmětu, tak bych spíše použil "pane docente").

Filtrované HTML (využíváno)

 • Povolené HTML značky: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <table>
 • Zvýraznění syntaxe kódu lze povolit přes následující značky: <code> , <blockcode> , <bash> , <c> , <cpp> , <haskell> , <html> , <java> , <javascript> , <latex> , <perl> , <php> , <python> , <ruby> , <rust> , <sql> , <text> , <vim> , <xml> , <yaml> .
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Jedna perlička: v prváku při

Jedna perlička: v prváku při cvikách z Assemblerů jeden student oslovil Ing. Smrčku oslovením "mistře" :-D

Jinak s oslovením profesor na střední škole je to tak, že se jedná o tradiční oslovení, vyloženě chybou bych to nenazýval, i když titul nemají.

Zajímavý článek, nicméně doplním nějaké důležité skutečnosti a pokusím se uvést na pravou míru určité nepřesnosti.

Není chybou nějakého docenta, či profesora oslovit doktorským titulem, pokud se s ním člověk baví jako s vědcem (Ph.D., či později DSc. nebo starší DrSc. je vědecký titul), nikoliv jako s vyučujícím. Když se píší například nějaké odborné články, tak všichni uvádějí svoje Ph.D. a nikoliv svůj pedagogicko-akademický titul (prof., assoc. prof = docent, atp.). Čili v tomto konkrétním případě se nejedná o žádné podhodnocení, ale o dvě nezávislé oblasti vědeckou a akademicko-pedagogickou. Pokud si člověk není jist, nebo to bere z pohledu studenta, tak se vyplatí dodržet výše popsané zvyklosti, tj. použít nejvyšší z obou (pedagogicko-akademický / vědecký titul).

Oslovení dle funkce: Pokud budu psát panu děkanovi jakožto vyučujícímu, tak se na něho obracím jakožto na docenta a budu ho oslovovat pane docente. Pokud se na něho obracím s něčím v kompetenci děkana dle legislativy, tak ho budu oslovovat pane děkane. O dělení rolí povídá hezky Mgr. Klapetek v rétorice. Je v zásadě špatně pokud budu například s Dr. Křenou něco diskutovat v rámci předmětu ITY a budu ho oslovovat pane proděkane.

Ohledně oslovování středoškolských učitelů "pane profesore": Toto je v zásadě velmi špatně a nemělo by se to dít. Tito lidé mají většinou pouze druhý stupeň terciárního vzdělávání a žádnou akademicko-pedagogickou hodnost a tudíž nemohou být profesory. Žádná tradice zde nehraje roli, akademicko-pedagogické tituly řeší zákon o VŠ. Například u nás na SŠ se toto například nikdy nepraktikovalo.

Re: Doplnění

Díky za doplnění.

Na nasem gymnaziu si jedna z

Na nasem gymnaziu si jedna z ucitelek dokonce vyzadovala osloveni "pani profesorko". Pekne od primy, a kdo neoslovoval "pani profesorko", tak rodice dostali na tridnich schuzkach ponauceni, ze jsme prece na gymnaziu a deti by meli dodrzovat urcitou uroven. Pamatuji si to, protoze se nad tim doma maminka pozastavovala. Tak ci onak si nas vychovali (v prime nam bylo 13 let) a vsechny jsme oslovovali "profesor" / "profesorka". Zpetne je to usmevne, jak si ma pedagog na gymnaziu potrebu nahanet pocit dulezitosti.

Nezlobte se, ale nebylo se

Nezlobte se, ale nebylo se nad čím se pozastavovat a není to nic úsměvného. Učitel (víceletého) gymnázia se "pane profesore" rozhodně neoslovuje proto, že by si učitelé potřebovali zvyšovat svůj status. Všichni vědí, že zde to není akademický titul, ale prostě technické-situační oslovení učitele žákem na tomto typu školy. Stejně tak to, že "profesoři" studentům vykají (alespoň na našem gymnáziu to tak bylo), není nějaké pěstování pocitu důležitosti a výjimečnosti už od "dětského" věku. Je to jednoduše standard, ustálená praxe a navázání na jistou tradici a také výchova studentů k úctě k té tradici. A to je snad dobře, ne?

Píše učitel gymnázia ? ....

Píše učitel gymnázia ? .... Měli jsme to na gymnáziu úplně stejně a zpětně bych učitele gymnázia rozhodně neoslovovala jako paní profesorko / pane profesore.... Přijde mi to vyloženě úsměvné :)

Aktualizace

Aleš Smrčka už je taky "pane doktore" :-)

Re: Aktualizace

Díky, upraveno.

Jediné správné oslovení

Pana Smrčku by měli lidé oslovovat jen a pouze 'mistře'! Moudrý to prvák byl...

dovolím si také jedno

dovolím si také jedno doplnění:

Studenti se mě občas ptají, jak oslovit nositele titulu Ph.D., který má před jménem Ing. nebo Mgr. Jsou zmatení doporučením Ladislava Špačka, který tvrdí, že k oslovení se má vždy používat titul před jménem. Toto doporučení skutečně platí pro titul CSc, ale v případě titulu Ph.D. ho uplatnit nelze. Titul Ph.D. je mezinárodně uznávaný a jeho nositelé jsou ve všech zemích oslovováni výhradně pane doktore/paní doktorko.

Byl jsem svědkem trapných situací, kdy někteří čeští kolegové měli problém zahraničním hostům správně představit členy svého týmu a dokonce jim museli tuto českou raritu i párkrát vysvětlovat. Z tohoto důvodu jednoznačně doporučuju řídit se pravidly, která pro titul Ph.D. platí všude ve světě a neřídit se českými výmysly, i když je prosazuje taková autorita jakou je Ladislav Špaček.

Dobrý den, co třeba oslovení doc. PhDr. Jan Novák, Ph.D., mim. prof. jak tedy budeme oslovovat? Dle mého názoru pane profesore.

Profesor je nejvyšší

Profesor je nejvyšší akademický titul, kterého lze u nás dosáhnout (s respektem k DrSc.). "Nějaký" mim. prof. z vtipného mezinárodního programu se nemůže zdaleka svou vahou rovnat titulu prof. Takže skutečně NE, pan Novák bude stále "pouze" docent. ;)

A jak je s oslovováním

A jak je s oslovováním jedinců s čestnými doktoráty? Předpokládám, že u nich platí také oslovování nejvyšším titulem před jménem.

O tom, jak oslovoval lidi s

O tom, jak oslovoval lidi s titulem PhD. by se určitě dalo polemizovat... Např. ve světě se používá obvykle pouze Ing. a v takovém Německu byste magisterského inženýra také podhodnotil (Dipl. Ing.), takže je to spíše o úhlu pohledu. A jak je to s titulem DBA? Dle této analogie bychom museli lidi s tímto titulem oslovovat také pane doktore/paní doktorko.

Naprostý souhlas.

Pokud má člověk mezinárodní

Pokud má člověk mezinárodní titul v psané formě D. B. A., tak je skutečně pan doktor či paní doktorka. V anglosaskem světě si na to ale nepotrpi. Co se týče PhD, tak jde o velký doktorát, dříve DrSc a jedinec je oslovovan doktore, doktorko.

Načnu trochu off-topic,

Načnu trochu off-topic, přijde mi, že správné oslovování tituly se snad řeší pouze na Akademické půdě a současný trend je neuvádět tituly na vizitce vůbec. Z mého pohledu, pokud se náhodou stane, že je akademik špatně titulován a urazí se kvůli tomu, nemá to v hlavě v pořádku… A myslím, že platí viz film Jak básníkům chutná život: „Pane Šafránku…“ – „Tatínku, pan Šafránek je doktor.“ – „No ale Šafránek je taky, ne?“

Stručné poděkování

Děkuji za pomoc. :)

Chtěl bych se zeptat co je zač titul Dr. Ing. nikdy jsem ho ještě neviděl a dá se ještě vůbec získat? Není to nějaká obdoba malých doktorátů (RNDr., JUDr., PhDr.)?

Re: Dr. Ing.

Viz wikipedia :

Doktor (z lat. doctor, ve zkratce Dr. a proto zaměnitelný s jiným doktorátem) je akademicko-vědecký titul, který byl udělován v Československu a později v České republice mezi lety 1990–1998 podle tehdy platného zákona o vysokých školách.

Získat ho již nelze. Byla to obdoba současného Ph.D.

Dobrý den, prosím, poradil byste jak v dopise oslovit pana Mgr. Ing. Nováka? Děkuji.

Re: Mgr. Ing.

Zdravím. V tomto případě se jedná o dva rovnocenné tituly, takže je jedno, který k oslovení použijete. Můžete si tedy vybrat, zda dotyčného oslovíte "pane magistře" či "pane inženýre" :-).

 • Přidat komentář

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Nacenění Vaší nezávazné objednávky je zdarma a k ničemu Vás nezavazuje .

vsprace.cz

 • Staň se autorem a vydělávej z domu
 • Časté otázky

Naší hlavní činností je vypracovávání podkladů pro bakalářské, diplomové anebo rigorózní práce, studijní poradenství a konzultace. Do dnešního dne jsme spolu s našimi odborníky vypracovali podklady a poradili stovkám spokojených anonymních zákazníků.

gdpr

Ochrana osobních údajů

Záverečné, vysokoškolské práce

 • Bakalářské práce
 • Diplomové práce
 • Rigorózní práce
 • Seminární práce
 • Atestační práce
 • Semestrální práce
 • Pedagogické minimum
 • Příprava obhajoby
 • Ročníková práce

VŠPráce.sk

Jak správně oslovovat akademickými tituly?

doc phd jak oslovit

V českých titulech mají často zmatek i zkušení studenti. Jak tedy na akademické půdě správně oslovovat, čemu se vyvarovat? To vše se dozvíte v tomto článku.

Mezi hlavní zásady v tomto směru patří především správné vybrání nejvyššího titulu , kterým projevujeme nejvyšší úctu oslovenému. Vždy tedy oslovujeme pouze jedním titulem , či funkcí a pokud dotyčný získal dva tituly stejné úrovně, je výběr na nás.

U ženy k oslovení vždy přidáváme „paní” a to bez ohledu na rodinný stav. Oslovení „slečno” tedy není vhodné, pokud není přímo vyžádané.

Jak oslovit bakaláře?

Absolventi bakalářského studia získávají tituly Bc. (bakalář) , případně Bc.A (bakalář umění) . Při oslovení osob s tímto vzděláním se titul zpravidla nezmiňuje .

Dalším případem jsou osoby s tituly Mgr. (magistr), MgA. (magistr umění), PhMr. (magistr farmacie) a osoby s tímto titulem oslovujeme pane magistře/paní magistro .

Titul Ing. (inženýr), Ing. arch. (inženýr architekt) má odpovídající oslovení pane inženýre/paní inženýrko , případně architekte/architektko .

Jak oslovovat lidi s titulem MUDr. a PhDr.?

Osoby s titulem MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (doktor zubní medicíny), MVDr. (doktor veterinární medicíny) , oslovujeme pane doktore/paní doktorko . Dále Doc. (docent), prof. (profesor) má správné oslovení pane docente/paní docentko a pane profesore/paní profesorko .

Příklady:

● Ing. Petr Přibyl - “pane inženýre”

● Ing. Lucie Meláková - “paní inženýrko”

● Ing. Miloš Zámečník, CSc. - “pane inženýre”

● Mgr. Roman Rešný - “pane magistře”

● Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. - “pane doktore”

● Ing. Ivana Šmelová, Ph.D. - “paní doktorko”

● Dr. Ing. Petr Pavel - “pane doktore”

● doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.  - “pane docente”

● doc. RNDr Jitka Laskavá, Csc. - “paní docentko”

10 tipů, jak překonat pocit vyhoření při psaní závěrečné práce

  Psaní závěrečné práce může být náročné a vyčerpávající. Pokud se cítíte vyhořelí, nezoufejte! N…

Jak zvládnout stres před státnicemi?

  Samotné státnice mohou být velmi stresující, ale existuje několik způsobů, jak se s tímto stresem vyrovnat. Zde je několik tipů, které v…

8 tipů, pro první rok na vysoké škole

  Vysokoškolské studium je pro mnohé velkou neznámou. První rok na vysoké škole bývá tím nejtěžším. Dokl…

google ads

work   studium kariéra stáž semestr zkouškové rozhovory technology

Life   kultura cestování fun&chill millennials politika věda aktuality rozhovory agrolife, video   multifest dvtv, o nás   kdo jsme a co děláme magazín inzerce kontakt.

Studentka na promocích

Vysokoškolské tituly: Jak oslovovat na akademické půdě?

Skutečných pánů profesorů je ale velmi málo a na výšce byste si mohli s tímto oslovením uříznout pěknou ostudu. Jak tedy správně oslovovat na akademické půdě?

skupina studentů

Na českých vysokých školách se můžete setkat s celou řadou titulů. Vezměme si to popořadě. Hierarchie titulů je totiž při oslovování vyučujících velmi důležitá.

1. Absolventi bakalářského studia získávají tituly Bc. (bakalář), případně Bc.A (bakalář umění). Tímto titulem obvykle lidi neoslovujeme.

2. Absolventi magisterských studijních programů získávají v ekonomických, technických, zemědělských, lesnických a vojenských oborech tituly Ing. (inženýr), případně Ing. arch. (inženýr architekt). Oslovujeme je pane inženýre. V oblasti medicíny získávají absolventi tituly MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), nebo MVDr. (doktor veterinární medicíny). Oslovujeme je pane doktore. Absolventi magisterských studijních programů v ostatních oblastech získávají titul Mgr. (magistr), případně MgA. (magistr umění). Oslovujeme je pane magistře.

jízdné

3. Absolventi magisterských studijních programů mohou v oblasti svého studia udělat rigorózní zkoušku, a pokud ji úspěšně složí, získávají za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul PhDr. (doktor filozofie), za studium v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titul RNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii titul PharmDr. (doktor farmacie) a v teologii titul ThDr. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore.

4. Absolventi doktorských studijních programů (takzvaného postgraduálního studia) získávají tituly dvojího druhu, píšou se za jménem. Absolventi mohou nabýt buď titulu Ph.D. (doktor), který vyslovujeme [pí ejč dý], nebo Th.D. (doktor teologie), který vyslovujeme [tý ejč dý]. Oslovujeme je pane doktore. Setkat se můžete i s tituly udělovanými v minulosti, např. CSc. (kandidát věd).

5. Nejvyššími možnými tituly jsou tituly doc. (docent) a prof. (profesor). Získávají je akademičtí pracovníci, kteří působí na vysokých školách. Oslovujeme je pane docente nebo pane profesore.

Vysokoškolák

Obecně platí, že všechny pedagogy oslovujeme jejich nejvyšší dosaženou hodností. To znamená, že pokud má pedagog titul docent i titul profesor, oslovujeme jej pane profesore. Pozor, všechny tituly i hodnosti se u žen překloňují (slovujeme paní docentko, paní inženýrko, paní magistro…). Oslovení "paní" se přidává bez ohledu na to, jestli je naše pedagožka vdaná. Oslovovat šedesátiletou vyučující slečno docentko by bylo skutečné faux-pas!

I když se vám zdá nesmyslné, když učitelé lpí na oslovování tituly, nezapomeňte, že to není pouze výraz úcty k dané osobě, ale také k instituci, kterou navštěvujete. Dávejte si proto pozor na to, kdo se pyšní jakým titulem. Najdete to na internetových stránkách školy i na dveřích pedagoga. Zejména při e-mailování s vyučujícími působí trapně, pokud napíšete špatné oslovení.

Nenechávej si článek jen pro sebe!

 • Studenta.cz
 • vysokoškolák

Přečti si taky

Základní pojmy pracovního světa: úvazky, dohody a mzdy.

Základní pojmy pracovního světa: Úvazky, dohody a mzdy

#zPERAblogera: Život na VŠ - představa vs. realita. Poznáváš se?

#zPERAblogera: Život na VŠ - představa vs. realita. Poznáváš se?

Proč jít na „magistra”? Dáme vám ty správné důvody

Proč jít na „magistra”? Dáme vám ty správné důvody

Kolik oborů studuješ, tolikrát jsi člověkem. Nebo ne?

Kolik oborů studuješ, tolikrát jsi člověkem. Nebo ne?

Není škola jako škola! Odnes si z vysoké víc než diplom

Není škola jako škola! Odnes si z vysoké víc než diplom

Mohlo by tě zajímat

KS Uhelné kraje bez uhlí

Video: Debata Uhelné kraje bez uhlí

motivace, start

Kdy je naše výkonnost nejlepší? Poradí ověřený psychologický zákon

Debata

Debata k Proměnám českých (post)uhelných regionů: Co bude s českým pohraničím?

Festivaly dnes a v minulosti

Od jazzových trubek po festivalová města aka jak se fesťáky měnily v průběhu století

Banán cover - EU mýty

5 mýtů o Evropské unii, které možná obalamutily i vás

Postuhelný speciál - Moravskoslezsko

Moravskoslezsko, kraj budoucnosti

Moravskoslezský speciál - Článek POHO

Prostor velký jako polovina Ostravy se kvůli dolům proměnil v měsíční krajinu

Moravskoslezský speciál - Článek Čisté nebe

Organizace Čisté nebe: Starší generace odmítá problém s ovzduším

Debata

Sleduj Studentu

© Copyright Economia, a.s.

Všeobecné podmínky | Cookies | Ochrana osobních údajů | Zpracování osobních údajů

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Economia, a.s. zakázáno.

doc phd jak oslovit

OSLOVENÍ VYUČUJÍCÍCH

Aneb ne každý je profesor.

Tápeš a nevíš, jak oslovit svého vyučujícího, paní ze studijního nebo jiného akademického pracovníka? Nejsi v tom sám. I mnoho studentů nejen v 1. ročníku si občas neví rady, jak koho oslovit.

Začneš tím, že zjistíš jakou funkci daný člověk zastává , jelikož některé funkce mají přednost před titulem, jedná se o:

 • rektora/ku,
 • prorektora/ku,
 • proděkana/ku.

Pokud osoba, kterou oslovuješ nebo jí píšeš nezastává žádnou zmiňovanou funkci, oslovíš jí podle akademického titulu . A to:

 • magistr (Mgr.) – Paní magistro, Pane magistře,
 • inženýr (Ing.) – Paní inženýrko, Pane inženýre,
 • doktor (Ph.D., ale i RNDr., PhDr., JUDr.) – Paní doktorko, Pane doktore,
 • kandidát věd (CSc.), doktor věd (DrSc.) – oslovujeme vyšším titulem, pokud ho daná osoba nemá, oslovíme titulem nižším,
 • docent (doc.) – Paní docentko, Pane docente,
 • profesor (prof.) – Paní profesorko, Pane profesore.

V případě více titulů se osoba oslovuje tím nejvýše dosaženým titulem .

Můžeš se setkat také s následujícími tituly. V tomto případě se osoba oslovuje pouze příjmením .

 • Bakalář (Bc.),
 • Diplomovaný specialista (DiS.)

Před každým písemným oslovením nezapomeň uvést Vážený pane / Vážená paní!

 • Např.: doc. Ing. Jan Novák CSc. – Vážený pane docente 

Kdo je kdo, aneb jak správně oslovovat vyučující

U jmen vyučujících si můžeš všimnout různých titulů a většina z nich jich má několik. jak se vyhnout faux pas.

Na střední je to snadné, tam všechny své vyučující oslovuješ stejně – paní učitelko, pane učiteli. Na některých gymplech je ještě vžité oslovení paní profesorko a pane profesore. Jak ale správně oslovovat své vyučující na vysoký? Je to jednoduché, oslovuje se zpravidla nejvyšším dosaženým titulem. Níže je přehled, kde jsou tituly seřazeny on nejnižšího k nejvyššímu.

Tituly psané před jménem

Titul Bc. (bakalář) získávají absolventi bakalářských studijních programů a BcA. (bakalář umění) mají absolvento bakalářského studia v oblasti umění. V obou případech oslovujeme paní bakalářko, pane bakaláři.

Ing. a Ing. Arch.

Titul Ing. (inženýr) získává absolvent magisterského studia v oblasti technické vědy, technologie, ekonomie, zemědělství, lesnictví a vojenství. Titul Ing. Arch. (inženýr architekt) získá absolvent magisterského studijního programu v oblasti architektury. Oslovujeme je paní inženýrko, pane inženýre.

Mgr. a MgA.

Titul Mgr. (magistr) získá absolvent magisterského studia v jiné oblasti než Ing. a je to jeden z titulů, se kterými se můžeš setkat nejčastěji. MgA (magistr umění) absolvent magisterského studijního programu v oblasti umění. NOsitele oslovujeme paní magistro, pane magistře.

Titul JUDr. (doktor práv) je udělován právníkům, kteří už dosáhli titulu magistr a poté úspěšně absolvovali rigorózní zkoušku. Oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

Doktor filozofie je titul, který je udělován v oblasti humanitních, společenských a pedagogických věd. Podmínkou je již získaný titul Mgr. a úspěšné složení rigorózní zkoušky. Oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

Neboli doktor pedagogiky je titul, který získávají absolventi pedagogických fakult na základě dodatečné rigorózní zkoušky. Rovněž oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

Docent je vědecko-pedagogická hodnost, obecným předpokladem je splnění habilitačního řízení. Je to jeden z nejvyšších titulů, se kterými se můžete setkat. Nositele toho titulu oslovujeme paní docentko, pane docente.

Profesor je nejvyšší vědecko–pedagogická  hodnost vysokoškolského pedagoga. Obecným předpokladem je řízení ke jmenování profesorem. Pouze vyučující s tímto titulem oslovujeme paní profesorko, pane profesore.

Tituly psané za jménem

Těmito tituly se zpravidla neoslovuje. Je zde ale jedna výjimka, kterou je titul Ph. D.

Již zmíněný titul Ph.D. je jedinný za jménem psaný titul, kterým oslovujeme jeho nositele. Je to doktorský titul, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu. Oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

Tituly, kterými se neslovuje:

 • MBA  – je titul magisterského stupně v oboru management.
 • LLM – titul magisterské úrovně v programu práva.
 • MS či MSc – titul magisterského stupně, který bývá udělován v oblastech přírodních věd, technických věd, v medicíně a v dalších obdobných vědách.
 • BBA – titul bakalářského stupně zahrnující kurzy podnikání.
 • DBA – vzdělávací program, který představuje nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání.
 • CSc . – titul Kandidát věd, který se v současnosti v České republice již neuděluje.
 • DrSc . – titul Doktor věd, který se rovněž už neuděluje

doc phd jak oslovit

Pokračujte ve čtení

doc phd jak oslovit

Slovníček pro úspěšný vstup do prváku

doc phd jak oslovit

Jak sehnat bydlení a levně ho zařídit

IMAGES

 1. Jak oslovit holku 5 zaručenými způsoby

  doc phd jak oslovit

 2. Osloviť, premieňať a inšpirovať mladých ľudí k zmysluplnému

  doc phd jak oslovit

 3. Mgr., Ing., PhD.....Ako oslovovať ľudí s titulom

  doc phd jak oslovit

 4. JAK OSLOVIT ŽENU

  doc phd jak oslovit

 5. Jak oslovit novou cílovou skupinu

  doc phd jak oslovit

 6. Nejlepší metody, jak oslovit zákazníky a udržet je u sebe

  doc phd jak oslovit

VIDEO

 1. Miasto Prawdy. Warsztaty Rozwoju Duchowego 27.08.2023r cz.2

 2. | Intryga w więzieniu: CBŚP vs. Gangsterzy Mokotowa

 3. বাংলাদেশের সেরা ১০ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

 4. Increasing urban forest on private land: Investigation of regulatory mechanisms in Australia

COMMENTS

 1. Oslovování na univerzitě

  Ph.D., Th.D. – oslovujeme „pane doktore“ nebo „paní doktorko“. Titul je psán za jménem! doc. – oslovujeme

 2. Oslovování pracovníků na vysoké škole

  ➢ Každého pracovníka vždy oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem. Pokud chceme oslovit osobu s titulem doc. Ing. ………., Ph.D., tak jej oslovíme „pane docente“.

 3. Manuál (nejen) pro vysokoškoláky: Jak oslovovat podle titulů?

  PhDr. (doktor filozofie) – Ten, kdo projde rigorózním řízením na ... Jedná se o doc. (pane docente/paní docentko) a prof. (pane profesore

 4. oslovení nositele titulu PhD.

  Jakub Novák , Ph.D. nebo Ing. Hana Novotná, Ph.D. Vždy oslovujeme titulem, hodností nebo funkcí, která je nejvýznamnější. Proto člověka, který má před

 5. Oslovování akademických pracovníků

  Ph.D. (doktor/ka), Th.D. (doktor/ka teologie) - tituly se píší za jménem,; Ing

 6. Jak oslovit člověka s titulem Ing. a PhD.? Pane inženýre nebo pane

  Proto člověka, který má před jménem titul Mgr. nebo Ing. a za jménem titul Ph.D. budeme oslovovat "pane doktore“, „pani doktorko“. Pokud by ovšem držitel titulu

 7. Jak oslovovat vyučující na vysoké škole

  Oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem. Takže pokud chceme oslovit doc. Ing. Vladimíra Janouška, Ph.D., tak jej oslovíme "pane docente".

 8. Jak správně oslovovat akademickými tituly?

  a PhDr.? Osoby s titulem MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (doktor zubní ... Dále Doc. (docent), prof. (profesor) má správné oslovení pane

 9. Vysokoškolské tituly: Jak oslovovat na akademické půdě?

  Absolventi mohou nabýt buď titulu Ph.D. (doktor), který vyslovujeme [pí ejč dý], nebo Th.D. (doktor teologie), který vyslovujeme [tý ejč dý]

 10. Oslovení vyučujících

  docent (doc.) – Paní docentko, Pane docente,; profesor (prof.) – Paní profesorko, Pane profesore. V případě více titulů se osoba oslovuje tím

 11. Kdo je kdo, aneb jak správně oslovovat vyučující

  PhDr. Doktor filozofie je titul, který je udělován v oblasti ... Doc. Docent je vědecko-pedagogická hodnost, obecným předpokladem je